top of page

Statuten Stichting Wereld van de Wijsheid

 

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Wereld van de Wijsheid.

 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Voorst.

 

Doel.

Artikel 2 .

 1. Stichting Wereld van de Wijsheid is een stichting gericht op het geestelijk welzijn.

       De stichting heeft ten doel:

       a. Het begeleiden van mensen op weg naar een groei van innerlijke bewustwording

       b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin                                      verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het begeleiden van mensen die zich geroepen           voelen de bijeenkomsten te volgen door het aanbieden van energie, lessen en boeken als lesmateriaal die          bijdragen aan een verdere bewustzijnsontwikkeling.

       De toename van bewustzijn is een individueel proces, waarbij ervaring en inzicht mensen verder helpt.            Ieder individu heeft zijn eigen leerdoelen, waarbij de stichting helpt die verder te ontwikkelen.

       Lesboeken bieden handvatten om het persoonlijk groeiproces te bevorderen.
       De samenkomsten in verschillende vormen van de Stichting Wereld van de Wijsheid zijn voor iedereen            toegankelijk waarbij sprake is van een aantal essentiële kenmerken, te weten:

       - de samenkomsten en lessen zijn vrijwillig te volgen en men kan instromen op het moment dat men zich           geroepen of uitgenodigd voelt;

       - de samenkomsten en lessen dragen bij aan de persoonlijke groei en bewustwording

       - de samenkomsten en lessen brengen zowel een horizontale werking tot stand die nieuwe inzichten                     geven op stoffelijk niveau, als een verticale werking die nieuwe inzichten geven op wezensniveau.

   3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

   4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 •   - vrijwillige bijdragen van deelnemers;

 •   - opbrengsten uit activiteiten van de stichting;

 •   - subsidies en donaties;

 •   - schenkingen, erfstellingen en legaten;

 •   - alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

 3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 6. Om de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen dient de feitelijke samenstelling van het bestuur dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt.

       Onder relatie wordt verstaan:

        - familieleden tot en met de vierde graad;

        - gehuwden;

        - samenwonenden.

 

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

 3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

 4. Tegen een handelen in strijd met de leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.

 5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard

 

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, of op een andere door alle bestuurders overeengekomen plaats.

 2. Jaarlijks wordt door het bestuur een vergadering (de jaarvergadering) gehouden. De vergadering dient plaats te vinden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In deze vergadering komt in ieder geval de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten aan de orde.

 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.

 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een gebruikelijk communicatiemiddel.

 5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige – bestuurder.

 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde - bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

 

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

       Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat          een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven.        Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een              vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd,              dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier          weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of                  vertegenwoordigde bestuurders, worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste                          vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden              vermeld dat en waarom een besluit kan worden - genomen, ongeacht het aantal aanwezige of                            vertegenwoordigde bestuurders.

 1. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen

 2. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

 3. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
  Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen

 4. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 6. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

 

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;

 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

 3. door zijn aftreden;

 4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;

 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 9

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Reglement

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd een (huishoudelijk) reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

 

Statutenwijziging

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

 3. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen algemeen nut beogende rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling.
  Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad, wordt door de vereffenaar(s) een besluit genomen teneinde het batig saldo te besteden ten behoeve van een algemeen nut beogende rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling.
  Indien en voor zover een dergelijke aanwijzing evenmin door de vereffenaar(s) heeft plaatsgehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de vereffenaar(s) het batig saldo besteed overeenkomstig een door de kantonrechter of een andere rechter binnen wiens rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, te bepalen algemeen nut beogende rechtspersoon met een gelijksoortige doelstelling.

 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het - besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Advies en werkzaamheden

Artikel 14

Het bestuur kan besluiten zich bij de uitvoering van haar taak en de werkzaamheden van de stichting te doen bijstaan door (bezoldigde) personen en instellingen.

 

Slotbepalingen

Artikel 15

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

 

***

bottom of page