top of page

Symbolen  S - U

Schaal

Met een schaal wordt de basis bedoeld, de grondtoon.

De trilling van de leraar is de schaal van waaruit de mens zijn ontwikkeling in het stoffelijk bewustzijn doormaakt.

In de schaal zitten alle kleuren van de chakra's.

 

Schoenen

Een schoen is het symbool voor een standpunt dat een mens voor zichzelf hanteert.

Bijvoorbeeld:

-     Een soldatenschoen is een strijdstandpunt.

-     Een gouden schoentje staat voor het standpunt: Ík dóe het toch goed, ik heb mijn plekje veroverd in deze maatschappij'.

-     Rode schoenen met naaldhakken betekenen: boven zichzelf gaan staan en de denkkap meer macht geven dan de kabouter.

-     Mijnwerkersschoenen: een onbewust standpunt.

-     Rubberen laarzen: geen geleiding voelen.

-     Halfhoge rode laarsjes staan voor bescherming van de eigen standpunten.

-     Sandalen betekenen geen status, geen bezit, geen leiderschap.

-     Lakschoentjes zijn standpunten vanuit de denkkap die een mens ervaart als basiszekerheid. Hij is bezig met uiterlijkheden, doet zich mooier voor dan hij is en is bang om zichzelf te tonen.

Hij heeft het leven ingekaderd en weet precies welke paden hij moet lopen.

-     Showschoenen: de mens hanteert het standpunt dat niemand hoeft te zien wie hij is, hij speelt een rol.

-     Kabouterschoentjes zijn de standpunten die horen bij de kabouter, dus de vrouwelijke component.

Het zijn standpunten waar geen normen aan vastzitten.

-     Zilveren schoenen: de standpunten vanuit het zilver.

-     Italiaanse witte schoenen vertegenwoordigen godsdienstige standpunten die als zuiver worden gezien.

-     Kinderschoenen staan symbool voor een onbevangenheid in de standpunten.

Deze standpunten vertegenwoordigen een absurditeit, ze zijn niet 'logisch'.

Er zit wel een logica in, maar het is een logica die de mens niet kan beredeneren.

-     Afgetrapte bruine schoenen: het zijn standpunten die al oud zijn en waar emoties aan vast zitten.

Deze horen bij de trollenkant, de maan-energie waar de mens steeds op terugvalt.

-     Rijglaarzen: deze hebben een ondersteunende functie.

Het is vasthouden van 'gehandicapte' standpunten.

Schoorsteen

Een schoorsteen staat gewoonlijk voor lozing van stoom, van afval.

Ook in de symbolentaal heeft hij deze betekenis.

Het betekent dat de mens stoom afblaast en emoties loslaat.

-     Een fabriekspijp waarop aan de buitenkant op verschillende hoogten ijzers, die als traptreden dienen, zijn aangebracht, laat zien dat de verwerking in gang is gezet.

Als de leraar een trede aanwijst aan de buitenkant van de pijp laat hij de stand van de verwerking zien.

 

Schuur

Dit beeld staat voor het lichaam van de mens, de leef- en werkomgeving van het wezen.

-     De hooizolder is de denkkap met alle gedachten.

-     Het gereedschap in de schuur zijn de mogelijkheden, de hulpmiddelen die een mens heeft.

-     De schuur wordt gebruikt als opslagruimte.

De lading bestaat uit oude gedachten, oude beelden, oude ervaringen enzovoort.

-     De schuur wordt gebruikt als werkruimte, dit is het lichaam, waarin de mens de mogelijkheid heeft om met zijn lessen aan de slag te gaan.

 

Scouting

Een padvinder is de mens die de aanwijzingen weet te volgen die zijn kabouter of de leraar hem aanreikt.

Hij zoekt en vindt zijn pad.

Slang

Deze staat voor het aarde-element water. Ook geeft de slang een tweeledige werking aan: enerzijds kan het ziekte voortbrengend, het gif zijn. Aan de andere kant heeft de slang ook de betekenis van genezing.

 

Slee

Deze zegt dat een mens soms een zeer grote gevoelskou ervaart, daar niet naar wil kijken en er 'overheen glijdt'.

 

Sleutel en slot

Wil de mens een afgesloten deur openen dan heeft hij een sleutel nodig en de sleutel heeft hij ofwel zelf tot zijn beschikking, of de leraar reikt hem deze aan. Wanneer de mens de sleutel zelf heeft betekent het dat hij genoeg materiaal tot zijn beschikking heeft om dat slot open te maken.

-     Een sleutelgat met een grote versierde sleutel.

Het betekent dat het symbool de sleutel tot de Wereld van de Wijsheid is.

-     Een zilveren slot en sleutel horen bij het wezensbewustzijn, het betekent dat de mens via het zilver de deur kan ontsluiten. De mens gebruikt de zilveren stroom en kan daarin de sleutels vinden voor de problemen van dit leven.

-     Wanneer de sleutel al in het slot zit kan de mens via het volgen van de impulsen de sleutel omdraaien. 

Sokkel

Een afgebroken pilaar betekent een overblijfsel van het oude gedachtegoed.

De mens die opeens iets nieuws ontdekt, die een nieuwe kijk ontwikkelt, zal dit in het begin niet naar buiten kenbaar maken. Hij leidt dan een tijdje een dubbelleven.

Aan de buitenkant gaat hij op de oude voet door, maar innerlijk speelt er zich een proces af.

Spaans galjoen

In de beelden die de leraar laat zien neemt deze driemaster een speciale plaats in.

Drie is het geestelijke getal. Dit beeld staat voor: het lichaam, het stoffelijk bewustzijn en het wezen samen.

Er staat een kapitein aan het roer.

Als de luiken van het dek dicht zijn, dan lijkt het alsof het schip alleen maar een omhulsel is dat de wind, de kracht buiten zich moet gebruiken om vooruit te komen.

Het ruim staat voor de leegte, maar ook voor de volheid in de mens.

In de kooien, de compartimenten in het ruim, die nog in het donker gehuld zijn, zijn alle ervaringen uit vorige levens opgeslagen.

Het lijden wordt uitgebeeld door een gebroken mast op het zeilschip.

Beeld: matrozen klimmen langs de touwen op en neer.

Op het moment dat ze beneden zijn, blijken de zeilen weer slap te hangen en heeft de wind er geen vat meer op. Steeds opnieuw moeten de matrozen het want in om de zeilen bij te zetten, zodat de wind er weer vat op gaat krijgen.

Dat is ook de werking van alle zintuiglijke gewaarwordingen die een mens als heel prettig ervaart, maar waardoor hij slaaf is van de wind, slaaf is van de kracht en steeds opnieuw de zeilen moet bijzetten.

Spiegel

Een spiegel betekent een reflectie.

-     De grote spiegel in het kabouterhuis heeft de functie om het wezen zijn eigen hiaten te laten ontdekken.

Het is het reflectiepunt voor het wezen.

-     De spiegel van een kaptafel betekent dat het wezen zicht krijgt op zijn denkkap.

-     Een spiegel in de contacten tussen mensen betekent dat de mens in de ander iets van zichzelf ervaart.

-     Een spiegel tussen mens en dier betekent de terugkaatsing van de energie-laag van de mens.

Het is alleen maar een reflectie van de eigen aura, maar door deze terugkaatsing geeft de mens het dier een karaktertrek van zichzelf.

-     Een spionnetje aan een raam: de mens heeft alleen maar oog voor bepaalde details, ziet maar een klein gedeelte van een situatie en licht dat eruit. Hij heeft daardoor geen overzicht en voelt zich meestal slachtoffer van de situatie.

Spin

De spin staat voor het aarde-element aarde.

Hier wordt ook de mens mee bedoeld die manipulerend met zijn medemens omgaat, voor eigen gewin.

 

Spiraal

Het is de verbinding met het grote bewustzijn, de zee. De spiraal is altijd aanwezig en is verbonden met de Wereld van de Wijsheid, maar de mens ervaart de verbinding niet en maakt er geen gebruik van.

De leraar zegt: 'Wanneer de mens zich afsluit, kunnen wij hem niet rechtstreeks bereiken. Wij kunnen hem dan alleen nog maar bereiken via de droomkracht, als het denken is uitgeschakeld.

Vanuit de Wereld van de Wijsheid is er altijd wél contact, maar andersom niet.

De mens bepaalt dus zelf of het contact wordt ervaren of niet'.

-     Een opwaartse spiraal bij de driehoek: de gewaarwording, de trouw en het zuiver-denken.

-     Een neerwaartse spiraal bij de driehoek: de drie lagen van het denken.

Spoorwegovergang

Dit beeld betekent dat de mens zich verbindt met de macht.

De trilling onder de grond.

 

 Station met een trein

Het station is het symbool voor de 'instap en uitstap', behorend bij het stoffelijke leven.

-     De trein is de toonkleur, de basistrilling van waaruit de mens zijn leven leidt.

-     De treinreis geeft het traject, het spoor aan van waaruit de mens leeft en waar hij onderweg 'markante punten' tegenkomt die te maken hebben met zijn lessen.

 

Stelten

Ze staan voor de mens die een arrogantie tentoonspreidt. Hij verheft zich boven zijn medemens.

De mens maakt zich groter en leeft alleen vanuit zijn denkkap, de vrouwelijke component wordt onderdrukt.

Stelten zijn een wankele basis van waaruit de mens leeft.

 

Sterrenregen

Een regen van sterretjes is de geestelijke, universele energie die via de geopende chakra's het lichaam binnendringt.

   

Stoel

Dit beeld betekent de rust die de mens ergens in ervaart.

-     De gebedsstoel is het symbool voor de rust die de mens ervaart in de meditatie, in het gebed, in de aanbidding of in de passie van een verzameling, zijn eigen interieur, films, muziek enzovoort.

 

Stoeprand

Dit betekent een opstapje dat de mens gebruikt als hij denkt zelf niet bij het beoogde doel te kunnen komen.

De ene mens kan de andere mens als stoeprand, als opstapje gebruiken.

 

Stofzuiger

Dit beeld wordt gebruikt als de mens nog onbewust energie aftapt van een ander mens.

Of wanneer een mens er last van heeft dat hij steeds vermoeid raakt in bepaalde contacten.

 

Stropdas

De stropdas staat voor de normen, de maatschappelijke regels, de etiquette.

Het betekent dat de mens op zijn pad geconfronteerd wordt met conventies, met regels.

Het is de bottleneck en betekent dat de mens oude overlevingstechnieken, die al zijn doorzien, weer gaat hanteren op het moment dat hij in verwarring is.

Tapijt

Een tapijt betekent het levenstapijt en behelst alle levens. Ieder mens die zijn leven leidt, weeft tegelijk een stukje van het tapijt. Als een mens niet met zijn lessen aan de slag gaat is het een somber, eentonig tapijt.

Wanneer een mens alle begeerten doorloopt ontstaat er een kleurig tapijt.

De kleurtjes van de papiertjes die in de kruin hingen, de begeerten, zitten in het tapijt.

Deze begeerten geven tegelijkertijd een reliëf, een diepte aan het tapijt.

Wanneer de mens niet de dalen en de toppen van de begeerte kent, is het een vlak tapijt.

 

Tas

Een tas is het symbool van de verpakking. De geestelijke wereld gebruikt dit symbool ook als vervoermiddel van de informatie en de inspiratie die een mens op zijn pad nodig heeft.

En afhankelijk van de noodzaak wordt ook tijdens de samenkomst hier een pakket uitgehaald.

-     Een schooltas is de verpakking van de lessen.

-     Een boodschappentas is de verpakking van de informatie die de mens via inspiratie krijgt.

 

Telefoon

Deze staat voor het contact met de verschillende energieën.

De kleur van de telefoon laat zien met welke energie contact wordt gemaakt.

-     Een zwarte ouderwetse bakelieten telefoon betekent dat de mens contact heeft met de duistere energieën van onder de grond.

-     De telefoonlijn geeft aan dat er sprake is van een binding.

-     De lijn tussen het toestel en de hoorn betekent dat de mens die al verder op zijn pad is, in de stem van een ander mens kan horen of deze in de kabouter- of in de trollennatuur zit.

-     De telefoon staat voor de informatie die in de loop van de tijd is gegeven, maar nu moet toepassen.

 

Telraam

Dit is het symbool voor berekening.

De mens die kiest voor tralies, voor gevangenschap, voor het voldoen aan de normen van de maatschappij, is berekenend bezig. Hij berekent: waar kan ik mij veilig voelen, waar word ik geaccepteerd?

De denkkap is met concessies bezig, is met berekening bezig.

 

Tent

Een tent is de tijdelijke behuizing, het staat voor één leven in de stof, te vergelijken met een mantel.

-     Aan de kleur van de tent is te zien in welke trilling dat leven is doorgebracht.

-     De vorm van de tent geeft een indicatie van de tijd waarin dat leven zich heeft afgespeeld, ook kan het te maken hebben met een bepaald beroep. Bijvoorbeeld een tent in een soldatenkamp.

-     Een vuile tent: het betekent dat een mens in dat leven contact heeft gehad met vuile energieën van onder de grond.

-     Met bloed bevlekt: het betekent dat de mens in dat leven veel met het lijden in aanraking is geweest.

Tornado

De tornado is een kolking die ontstaat door een wisselwerking tussen de aarde, de lucht en het water. In de lessen van de leraar betekent de tornado de kracht die ontstaat tussen de drie krachten: de stof, de Wereld van de Wijsheid en de lessen die een mens te leren heeft. Deze kracht kan zowel binnen in de mens als buiten de mens aanwezig zijn.

-     Het kan een ziedende kracht zijn die op de mens inbeukt.

Deze kracht lijkt te groot voor de mens, maar wanneer hij zijn lessen heeft in het ontdekken en leren hanteren van energieën, zal de mens eerst geconfronteerd moeten worden met de verschillende soorten energieën.

Hij voelt zich daarin klein en niet opgewassen tegen deze kracht, maar hij zal door de erkenning dat dit ook bij de Wereld van de Wijsheid hoort deze kracht kunnen leren hanteren.

-     De mens in de blauwe trilling ervaart de tornado als een beroering die van buitenaf op hem inwerkt. Het is de weerstand die hij ondervindt. Het zijn de moeilijkheden die hij in zijn leven tegenkomt en waar hij zich slachtoffer van voelt.

Trap

Het is het symbool voor de ontwikkeling in de bewustzijnsgraden, de mogelijkheden die ieder mens tot zijn beschikking heeft.

Ieder trap is weer anders van vorm omdat ieder mens uniek is.

Daarnaast zijn er trappen die een andere betekenis kunnen hebben:

-     Een brede witvervuilde trapladder staat voor de carrièretrap.

-     Een wenteltrap betekent de opwaartse spiraal, verbonden met de driehoek.

-     Een gymzaalklimrek als trap betekent dat de mens zelf zijn stappen moet zetten, waarbij hij zijn grenzen gaat verkennen en verleggen.

Het betekent een fase van onderzoek en experimenteren.

-     Een klein smal laddertje betekent dat de mens er vanuit gaat dat er gewerkt moet worden in het leven, er niets komt aangewaaid en hij steeds verder moet reiken.

 

Tunnel

Een tunnel betekent altijd een ontwikkelingsgang.

Een tunnel staat voor het lijden waar een mens doorheen moet, maar het hoort bij bepaalde fasen van de ontwikkeling.

-     De tunnel kan bochtig zijn, waardoor de mens ook niet al te ver vooruit kan kijken.

-     Door de tunnel kunnen rails lopen, het betekent dat de mens dit spoor moet volgen.

-     De tunnel kan breed, hoog, smal, verlicht of in het duister gehuld zijn.

Uil

Dit is een nachtdier. Als symbool betekent de uil een bewoner van de duistere wereld, verbonden met de macht onder de grond. Ook de nachtvlinder staat hiervoor.

Het is het teken voor 'het lipje van de ritssluiting'.

bottom of page