top of page

Privacy-protocol St. Wereld van de Wijsheid

  

Algemeen

De doelstelling van Stichting Wereld van de Wijsheid is “het begeleiden van mensen op weg naar een groei van innerlijke bewustwording”. Om dit te bereiken worden bijeenkomsten en andere activiteiten georganiseerd en kunnen via de website lesboeken worden besteld. Er is een intensieve samenwerking tussen de medewerkers van de stichting. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers elkaar kunnen bereiken en dus elkaars NAW-gegevens, emailadressen en telefoonnummers kennen. Deze gegevens worden verzameld en bijgehouden in een Profiellijst.

De gegevens worden niet langer bewaard dan functioneel of noodzakelijk is.

 

Bij het gebruik van persoonsgegevens van medewerkers wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van de grondslag Toestemming. Dit omdat dit de passende grondslag is en het de betrokkenheid bij en het bewust zijn van het belang van de AVG bevorderd.

 

Verwerking persoonsgegevens naar categorie

Categorie                                                         Systeem                                                  Grondslag

 • Contactmogelijkheden voor derden     Deels persoonlijke emailadressen      Toestemming
  via openbare kanalen                              en telefoonnummer

 • Presentatie van medewerkers                Voornaam en foto op websites           Toestemming

        betrokken bij naar buiten gerichte        en evt. andere openbare kanalen
        activiteiten van de stichting

 • Verkoop van boeken via website           NAW-gegevens achterlaten                Uitvoeren overeenkomst

 • Profiellijst met gegevens van alle          NAW-gegevens, email, tel.nr,             Toestemming
  medewerkers                                            foto. Gebruik binnen de school

 • Emailverkeer binnen de stichting         email                                                       Toestemming

 • Ezelsoor (blad voor medewerkers)       email                                                       Toestemming

 • Nieuwsflitsen en nieuwsbrieven           email abonnement via verwerker      Uitvoeren overeenkomst
                                                                      voor medewerkers.                              Toestemming

 

Een gedetailleerd overzicht is beschikbaar voor intern gebruik en voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Websites

Bij websites waarbij persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden, wordt gewerkt met een SSL-certificaat.

Verwerkers

Er wordt alleen gewerkt met betrouwbare verwerkers die zelf werken conform de AVG. Met deze verwerkers is een overeenkomst gesloten. Verwerkers worden met name ingezet voor het beschikbaar stellen van beveiligde gegevensopslag in de cloud en het verzenden van aan een persoon gerichte teksten.

 

Beheer van de persoonsgegevens

De beheerder van de Profiellijst treedt op als beheerder van de centrale opslag van de persoonsgegevens. Deze lijst in pdf-format is ter raadpleging onderling beschikbaar aan alle medewerkers van de stichting.

De beheerder is bevoegd mutaties aan te brengen. Indien nodig kan door het bestuur een vervanger worden aangesteld

De e-mailadressen van medewerkers die hiervoor toestemming hebben verleend kunnen binnen de school vrij door medewerkers worden gebruikt, zowel in individuele mails als in mails naar groepen.

De e-mailadressen van de geabonneerden op de Nieuwsflits en evt. nieuwsbrieven worden beheerd door de contactpersoon Public Relations en ter beschikking gesteld aan de verwerkers.

 

Afmelden en uitschrijven

Medewerkers die toestemming hebben verleend voor het verwerken van persoonsgegevens hebben de mogelijkheid dit terug te laten draaien door zich voor de betreffende akkoordverklaring af te melden bij de beheerder van de Profiellijst en bij de contactpersoon van de betreffende netwerkgroep

Geabonneerden op Nieuwsflits en evt. nieuwsbrieven hebben de mogelijkheid om zich uit te laten schrijven via een link onderaan de mail waarmee de verzending plaatsvindt.

Medewerkers die de stichting verlaten worden automatisch uitgeschreven.

***

bottom of page