top of page

Algemene voorwaarden Stichting Wereld van de Wijsheid

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door stichting –Wereld van de Wijsheid, de stichting voor bewustzijnsontwikkeling waarbij de innerlijke ontdekkingsreis naar de mogelijkheden van de Wereld van de Wijsheid centraal staat. Deze zijn van toepassing op alle Activiteiten zoals vermeld in artikel 1.1, die vanuit stichting –Wereld van de Wijsheid worden verricht waarbij stichting Wereld van de Wijsheid Opdrachtnemer is, zoals vermeld in artikel 1.2.
 

Artikel 1                 Definities

Onderstaande begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, als zij met een hoofdletter worden geschreven, de volgende betekenis:

 

1.     Activiteiten: de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt Activiteiten           te verrichten, waarbij de Activiteiten worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin         van artikel 7:400 BW. Bij Activiteiten kan gedacht worden aan een cursus / opleiding / training / intake /           symposium / coaching traject / expositie / cabaret / toneel / kleinkunst en dergelijke, zijnde niet                           limitatief. 

        De kwaliteit van de Activiteiten kan slechts gekwalificeerd worden als een inspanningsverplichting.

 

Opdrachtnemer: degene die Activiteiten organiseert en daartoe met Opdrachtgever, zoals

vermeld in artikel 1.3, een overeenkomst van opdracht heeft gesloten. In casu is Opdrachtnemer

stichting Wereld van de Wijsheid, statutair gevestigd te Twello en Postadres: Torenvalk 29, 8103 GJ Raalte.

 

1.      Opdrachtgever:

               a       Degene die zichzelf als cursist/bezoeker heeft aangemeld voor het volgen van dan wel als                                     feitelijk deelnemer deelneemt aan door Opdrachtnemer georganiseerd(e) Activiteiten, alsmede                           een medewerker.

               b       de vereniging of organisatie die diensten van opdrachtnemer afneemt.
                        Op het moment dat Opdrachtgever feitelijk deelneemt aan Activiteiten, is er een overeenkomst                           tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten in de zin van artikel 6:217 BW.

 

2.      Begeleiders degenen - zijn de medewerkers of een derde – die een actieve bijdrage leveren in de                            organisatie van de door Opdrachtnemer georganiseerde Activiteiten. Op het moment dat de begeleiders          feitelijk deelnemen aan Activiteiten, worden zij tevens als Opdrachtgever gekwalificeerd en is er een                overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten in de zin van artikel 6:217 BW.
 

Artikel 2                 Reikwijdte en toepasselijkheid

 1. Indien in een aanbieding of overeenkomst naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, worden deze algemene voorwaarden geacht als woordelijk daarin te zijn opgenomen en er een geheel mee te vormen.

 

2.     Opdrachtnemer kan bij afzonderlijke bijlagen bij deze algemene voorwaarden nadere algemene                         voorwaarden vaststellen, welke dan zullen gelden voor een in die bijlagen nader aan te duiden bepaalde         soort van Activiteit, welke door Opdrachtnemer zal worden aangeboden. Bij een eventueel verschil in de         bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de aanvullende voorwaarden prevaleert           de inhoud van eerstgenoemde voorwaarden.

 

3.     Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

4.     Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze           door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 

5.     In geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige             bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de         nietige of vernietigde bepalingen, bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de                 strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

 

6.     Een aanbieding, prijsopgave of iedere andere uiting van Opdrachtnemer bindt Opdrachtnemer niet en             geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever.

 

7.     De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand nadat Opdrachtnemer de               opdracht tot het verrichten van de Activiteiten van Opdrachtgever heeft aanvaard, dan wel feitelijk                   doordat Opdrachtnemer met de uitvoering van de Activiteiten is begonnen, alsmede iedere deelneming           aan de Activiteiten door Opdrachtgever.

 

8.     Opdrachtgever staat er, vanaf het moment van deelname aan de Activiteiten, voor in dat hij zich houdt             aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en aanwijzingen die               door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gegeven.

 

9.     Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever de toegang te ontzeggen indien Opdrachtgever handelt         in strijd met het bepaalde in lid 8. Opdrachtgever dient in voorkomend geval de Activiteit te verlaten en           verlaten te houden.

 

10    Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed Opdrachtnemer in               acht nemen volgens de maatstaven van redelijkheid en billijkheid handelen.

 

11.   Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op www.wereldvandewijsheid.nl
 

Artikel 3                 Aanmelding en kosten

1.     Aanmelding voor een Activiteit is vrijwillig en kan op ieder willekeurig moment plaatsvinden.

 

2.     Iedereen kan de Activiteiten georganiseerd door stichting Wereld van de Wijsheid vrijblijvend bijwonen           wanneer hij daartoe de behoefte voelt. De Activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Er is geen                 cursusgeld verschuldigd. Een vrijwillige bijdrage kan tijdens of na afloop van de Activiteiten in een                   daarvoor klaarstaande mand gedeponeerd worden.

 

3.     Opdrachtgever is gerechtigd op ieder willekeurig moment in te stromen en deel te nemen aan de                       Activiteiten. Wanneer een Opdrachtgever voor het eerst Activiteiten bijwoont, is het gebruikelijk om                 eerst kennis te nemen van de door Opdrachtnemer uitgedragen kijk naar het leven en de mogelijkheden           die ieder mens heeft.
 

Artikel 4                 Annulering, opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de Activiteit te annuleren.

 

 1. Opdrachtnemer is te zijner keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten of te ontbinden in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan, maar niet limitatief, ziekte van begeleiders, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand en weersomstandigheden.

 

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen op generlei wijze gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting gebaseerd op de Activiteiten of enige rechtsgevolgen die daaruit voortvloeien, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 5                 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ontstaan bij de uitvoering van de Activiteiten en alle handelingen die voor gevolgschade enigszins verband houden met de Activiteiten.
   

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde begeleiders, overige (hulp)personen, of medecursisten.
   

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door zaken waarvan Opdrachtnemer zich heeft bediend.
   

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, vorenstaande evenwel niet limitatief.
   

 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden jegens Opdrachtnemer wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van Activiteiten door Opdrachtnemer.
   

 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door Opdrachtnemer afgesloten verzekering wordt uitgekeerd, met een maximum van € 2.500.000,00 aanspraak per jaar.
   

 7. Opdrachtnemer gaat er bij de interpretatie van dit artikel gemakshalve vanuit dat de Opdrachtgever handelt in overeenstemming met zijn of haar goodwill.
   

Artikel 6                 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 1. Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan Opdrachtgever van auteursrechtelijk beschermde boeken / werken / teksten / stukken / materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de Auteurswet is toegestaan. De auteursrechten komen volledig aan Opdrachtnemer toe.
   

 2. De Opdrachtgever kan te allen tijde vrijelijk gebruik maken van de inhoud van auteursrechtelijk beschermde boeken / werken / teksten / stukken / materialen.
   

 3. Alle rechten met betrekking tot producten van in de geest van Stichting Wereld van de Wijsheid, die Opdrachtnemer in het kader van de Activiteiten ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s of anderszins, komen toe aan Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
   

 4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de voormelde producten van de Leraren of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren of anderszins over te dragen op welke manier dan ook.
   

 5. Opdrachtnemer gaat er bij de interpretatie van dit artikel gemakshalve vanuit dat de Opdrachtgever handelt in overeenstemming met zijn of haar goodwill.

 

Artikel 7                 Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Opdrachtgever zal niet zonder toestemming van Opdrachtnemer naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden betreffende de Activiteiten, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.
   

Artikel 8                 Relatiebestand en communicatie

 1. Opdrachtnemer beheerst niet over een papieren relatiebestand. Opdrachtgever die tevens Medewerker betreft geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Opdrachtnemer, teneinde door Opdrachtnemer te worden gebruikt om Opdrachtgever onder meer te informeren over cursussen / opleidingen / trainingen / symposia en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.

 

 1. Opdrachtnemer communiceert via de website  De communicatie omtrent Activiteiten vindt middels de Ezelsoor plaats. Eventuele annulering van bijeenkomsten wordt middels de nieuwsflits gecommuniceerd. Dientengevolge is de Opdrachtgever gehouden de site nauwkeurig in de gaten te houden.
   

Artikel 9                 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. In geval van een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voortvloeiende of verband houdende met deze algemene voorwaarden, trachten Opdrachtnemer en Opdrachtgever in goed onderling overleg tot een minnelijke schikking te komen.
   

 2. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.
   

 3. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en kunnen worden vertaald in een andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.

 

***

bottom of page